Skip to the main content

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement
Bridgeclub Wijhe
Lidmaatschap
Artikel 1
1. Wie lid van de Vereniging wenst te worden, kan zich bij de secretaris opgeven. Hem/haar worden dan de mogelijkheid geboden een aantal weken als gast mee te spelen.
2. Het kandidaat lid dat zich na deze periode van kennismaking definitief wenst op te geven als lid, kan dat doen op een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier.
3. Over de aanvragen voor het lidmaatschap van de Vereniging wordt binnen een maand door het bestuur beslist. Indien de toelating van een nieuwe leden – ingevolge artikel 1, lid 4 van dit reglement – is opgeschort wordt binnen een maand beslist over de plaatsing op de in artikel 1, lid 5 genoemde wachtlijst.
4. Indien de juiste verhouding tussen het aantal leden en de beschikbare speelgelegenheid zou worden verstoord, wordt op advies van de technische commissie, door het bestuur de mogelijkheid tot toelating van nieuwe leden opgeschort.
5. Zij die, zolang de mogelijkheid van toelating van nieuwe leden is opgeschort, bij het secretariaat het lidmaatschap aanvragen, worden – na over toelating is beslist – op een wachtlijst ingeschreven in volgorde van aanvraag.
6. Wordt iemand als lid toegelaten, dan ontvangt hij/zij daarvan schriftelijke mededeling, onder vermelding van het verschuldigde bedrag van contributie. Het nieuwe lid krijgt een exemplaar van de statuten en bijbehorend reglement en is stemgerechtigd.
7. Elk stemgerechtigd lid wordt geacht de statuten en bijbehorende reglement te kennen.
8. Elk lid is verplicht bij verandering van adres, telefoonnummer e.d. de secretaris daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
9. Elk lid is voorts verplicht alle materialen, welke eigendom zijn van de Vereniging, of aan de Vereniging in bruikleen zijn afgestaan, voor beschadiging, vernietiging of zoekraken te vrijwaren. In geval van beschadiging, zoekraken of vernietiging zal het lid dat hiervoor verantwoordelijk is, in overleg met het bestuur, de Vereniging schadeloos stellen.
10. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden bij het secretariaat vóór 1 september. Een later ingekomen opzegging ontheft het lid niet van de verplichting, tot betaling van de contributie, met dien verstande dat opzegging voor 1 januari de verplichting geeft tot het betalen van een half jaar contributie.
Contributie
Artikel 2
1. De hoogte van de jaarcontributie, alsmede de contributie-periode, wordt telkenmale op de jaarvergadering vastgesteld.
2. De contributie dient voor 1 november te zijn voldaan.
3. Doen zich bij bijzondere financiële situaties van leden grote problemen voor, dan kan het betuur op verzoek van de betrokken leden een andere regeling treffen.
4. Indien het lidmaatschap na 1 januari ingaat, is de helft van het jaarcontributiebedrag verschuldigd.
Voorzitter
Artikel 3
1. De voorzitter is bij vertegenwoordiging van de Vereniging de woordvoerder van het bestuur. Hij leidt de vergadering van het bestuur en de algemene jaar- en ledenvergaderingen.
2. De voorzitter is belast met de dagelijkse leiding van de Vereniging waarvan het beleid door het bestuur is bepaald. Hij zorgt voor stipte naleving van de statuten en reglementen.
3. Bij verhindering van de voorzitter treed in diens plaats de waarnemend voorzitter of één door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als zodanig op.
Secretaris
Artikel 4.
1. De secretaris verzorgt alle correspondentie waartoe het bestuur hem machtigt. Hij zorgt voor het houden van de notulen van het verhandelde op leden- en bestuursvergaderingen. Alle van hem uitgaande stukken moeten door hem zijn getekend.
2. Hij schrijft alle vergaderingen uit tot het houden waartoe het bestuur heeft besloten.
3. Aan hem is opgedragen de redactie van het jaarverslag dat, alvorens in jaarvergadering te kunnen worden gebracht, aan de goedkeuring van het bestuur moet zijn onderworpen.
4. Tevens is de secretaris opgedragen de zorg voor het archief dat bij hem berust en waarvoor hij verantwoordelijk is.
5. Voor het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden kan hem, indien nodig, bijstand worden verleend door een medebestuurslid.
6. Hij is verplicht bij een eventuele ontslagname van het gehele bestuur de lopende zaken af te wikkelen, totdat een nieuw bestuur is gekozen.
Penningmeester
Artikel 5
1. De penningmeester zorgt voor het innen en het beheer van de gelden van de Vereniging en houdt daarvan nauwkeurig aantekening.
2. Hij zorgt ervoor zoveel mogelijk voor alle uitgaven kwijting te ontvangen.
3. Hij is aansprakelijk voor de onder hem berustende gelden van de Vereniging en ligt in de jaarvergadering rekening en verantwoording af over het gevoerde financiële beheer.
4. Na kennisneming der bevindingen van de kascommissie en de verkregen goedkeuring wordt hem door de jaarvergadering decharge verleend, ten blijke waarvan zijn jaarstukken door de voorzitter worden getekend.
5. Onverminderd zijn persoonlijke verantwoordelijkheid kan hem desgewenst door een medebestuurslid bijstand worden verleend.
Kascommissie
Artikel 6
1. De kascommissie wordt op de jaarvergadering gekozen en bestaat uit tenminste 2 leden.
2. Jaarlijks treedt één lid van de kascommissie af, volgens een door de kascommissie op te maken rooster.
3. De kascommissie brengt jaarlijks aan de vergadering verslag uit over het financiële beheer van de penningmeester.
4. De kascommissie is bevoegd te allen tijde inzage te vragen van de boeken en bescheiden op het financieel betrekking hebbend. Van een zodanige controle wordt door kascommissie tenminste 14 dagen tevoren aan het bestuur kennis gegeven.
5. Vereisen taken van de kascommissie bijzonder boekhoudkundige kennis dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan.
6. Indien het rapport van de kascommissie niet wordt aanvaard, benoemt de jaarvergadering een andere commissie bestaande uit tenminste 3 leden, welke commissie een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als eerder benoemde commissie.
7. Binnen een maand na haar benoeming brengt zij aan een bijzondere algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan goedkeuring geweigerd, dan neemt de ledenvergadering al die maatregelen, welke door de leden in het belang van de Vereniging worden geacht.
8. Bestuursleden kunnen geen lid zijn van de kascommissie.
Wedstrijdleiding
Artikel 7
1. De wedstrijdleiders/sters (WL) worden jaarlijks door het bestuur benoemd, na ingewonnen advies bij de technische commissie.
2. Voor de functie van WL is het diploma “Wedstrijdleiding” c.q. “Technische clubleider A of B” gewenst.
3. De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de technische leiding van de clubwedstrijden.
4. De WL is bij zijn beslissingen gebonden aan de “Spelregels voor wedstrijdbridge” van de Nederlandse Bridge Bond en de aanvullende bepalingen, die door de technische commissie zijn vastgesteld.
5. De WL is verantwoordelijk voor de zorg rondom
a. Voorbereiding van de wedstrijd;
b. Het handhaven van de orde;
c. Het corrigeren van fouten en ongeregeldheden;
d. De arbitrage bij geschillen;
e. Het verzamelen van de scores en resultaten;
f. Het bekendmaken van de uitslagen aan de leden
g. De spelmaterialen t.b.v. de speelavond.
6. De WL wordt geassisteerd door de leden van de technische commissie voor alle 7 onder punt 5 genoemde taken. Indien voor de assistentie niet voldoende commissie-leden aanwezig zijn, vraagt de WL één of meerdere andere clubleden om assistentie. Assistentie laat onverlet de eindverantwoordelijkheid voor de WL.
7. De WL is in die kwaliteit lid van de technische commissie.
Technische Commissie
Artikel 8
1. De technische commissie bestaat uit minimaal 3 personen.
2. De technische commissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd.
3. De technische commissie kiest uit haar midden een voorzitter en verdeelt de overige taken in onderling overleg.
4. De vergaderingen van de technische commissie kunnen worden bijgewoond door één of meerdere bestuurleden afhankelijk van de agenda-punten.
5. Het bestuur delegeert de technische zaken van de Vereniging aan de technische commissie. De technische commissie heeft tot taak:
a. Vaststellen van de wedstrijdkalender;
b. Het maken van een speelplan voor het spelen van interne competities en drives;
c. Het vaststellen van de promotie en degradatie regeling;
d. De indeling in de competitie groepen;
e. De samenstelling van de vertegenwoordigende teams (o.a. viertallen);
f. Het fungeren als beroepscommissie bij protesten van spelers tegen arbitrages van WL na afloop van de speelavond.
6. De technische commissie legt over haar werkzaamheden verantwoording af aan het bestuur.
7. De technische commissie assisteert de WL bij zijn taken.
8. De technische commissie doet op de jaarvergadering verslag van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar.
9. Indien in een bestuursvergadering één of meer technische zaken aan de orde komen, kan het bestuur de voorzitter van de technische commissie of zijn plaatsvervanger uitnodigen.
10. Eveneens behoort het tot de taak van de technische commissie het ontwerpen en hanteren van een spelreglement.
Vergaderingen
Artikel 9.
1. De vergaderingen zijn verdeeld in :
 Jaarvergadering;
 Bijzondere algemene ledenvergadering;
 Bestuursvergaderingen;
 Commissievergaderingen.
2. De jaarvergadering wordt uiterlijk 31 oktober gehouden.
3. Op de agenda van de jaarvergadering dienen in ieder geval voor te komen:
a. Jaarverslag van de secretaris;
b. Jaarverslag van de penningmeester;
c. Verslag van de bevindingen van de kascommissie;
d. Jaarverslagen van alle ingestelde commissies;
e. Bestuursbeleid;
f. Bestuursverkiezing;
g. Verkiezingen van de leden voor commissies, tot de instelling waarvan is besloten m.u.v. de technische commissie;
h. Rondvraag.
4. De vergaderingen in dit artikel genoemd sub 1.a en b. worden bijeengeroepen door het bestuur, met in acht neming van een termijn van tenminste 14 dagen. Het bijeenroepen geschiedt middels een aan alle leden te zenden of te overhandigen schriftelijke mededeling.
5. Voorstellen van leden, de statuten of de bijbehorende reglementen betreffend, moeten tenminste 10 dagen voor de betrokken vergadering schriftelijk ter kennis van de secretaris worden gebracht.
6. De voorgestelde wijziging(en) van de statuten of de bijbehorende reglementen dienen woordelijke te worden vermeld.
7. Ook kandidaatstellingen door leden voor het bestuur of commissies moeten minstens 10 dagen voor de betrokken vergadering schriftelijk ter kennis van de secretaris worden gebracht. De voordracht dient te zijn ondertekend door tenminste 5 leden en moet worden mede ondertekend door de betrokken kandidaat.
8. Tenminste 7 dagen voor de betrokken vergadering worden de in de tekst voorgestelde wijzigingen van de statuten en/of de bijbehorende reglementen en/of de namen van de tegenkandidaten bekend gemaakt.
9. Op de vergadering wordt door de secretaris een presentielijst neergelegd, waarop de leden hun naam aantekenen.
10. Leden, die een bijzondere algemene vergadering, in dit reglement genoemd sub1.b., willen bijeen roepen kunnen een verzoek daartoe schriftelijk bij de secretaris indienen onder opgave van het te behandelen onderwerp(en). Het verzoek moet zijn ondertekend door tenminste 1/10 deel van alle stemgerechtigde leden.
11. Na ontvangst van een verzoek als in artikel 9 lid 10 bedoeld, is het bestuur verplicht tot het uitschrijven van de vergadering op een termijn niet langer dan 4 weken. Indien het bestuur nalaat aan het verzoek gevolg te geven, kunnen verzoekers zelf tot het bijeenroepen overgaan op de wijze, waarop het bestuur de gevraagde vergadering had moeten beleggen.
12. Bestuursvergaderingen worden belegd zo vaak als nodig is. Alle bepalingen omtrent de stemmingen in de ledenvergaderingen gelden ook voor de bestuursvergaderingen.
13. Commissievergaderingen worden belegd zo vaak als nodig is. Besluiten en aanbevelingen, welke ter kennis van het bestuur worden gebracht, komen met meerderheid van stemmen tot stand. Bij het staken der stemmen worden de afwijkende meningen aan het bestuur gemeld.
Stemmingen
Artikel 10
1. Alleen zij, wier namen op de presentielijst voorkomen, kunnen aan de stemmingen deelnemen.
2. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
3. Personen worden gekozen bij enkele kandidaatstelling of door middel van een schriftelijke stemming. Bij enkele kandidaatstelling is de kandidaat automatisch gekozen.
4. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de geldende uitgebrachte stemming op zich heeft verenigd.
5. Bij schriftelijk uitgebrachte stemmen worden als ongeldige stemmen beschouwd met de naam van het stemmend lid ondertekende stem, onduidelijke stemmen, stemmen anders ingevuld dan door het bestuur verlangden stemmen voorzien van toevoegingen.
6. Indien bij stemming over personen niemand de meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootst aantal der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
7. Bedankt een gekozen lid voor de benoeming dan vindt een nieuwe stemming plaats.
8. Over zaken wordt, indien stemming wordt gevraagd, mondeling gestemd, tenzij de voorzitter beslist, dat schriftelijke stemming zal plaatsvinden.
9. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten en bijbehorende reglementen anders bepalen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
10. Voor de aanvang van een schriftelijke stemming worden door de voorzitter drie, niet onmiddellijk bij de stemming betrokken personen aangewezen, die de stemmen tellen en van de uitkomst de voorzitter verslag uitbrengen. De voorzitter deelt de uitslag van de stemming aan de vergadering mee.
11. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanner de meerderheid van de vergadering dit verlangt.
Ontbinding
Artikel 11
1. Bij ontbinding van de Vereniging wordt een commissie tot liquidatie, tenminste bestaande uit 3 leden benoemd. Daarin zal/zullen – zo mogelijk – de secretaris en/of de penningmeester zitting hebben.
2. De bestemming van de geldelijke en stoffelijke eigendommen van de vereniging zal worden bepaald in de laatste vergadering.
Slotbepaling
Artikel 12
1. In alle gevallen, waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Deze beslissingen zullen dezelfde kracht hebben als waren zij ontleend aan de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement.
2. Beroep van leden tegen dergelijke beslissingen is mogelijk op de eerstvolgende ledenvergadering.
3. De in dit Huishoudelijk Reglement vastgelegde bepalingen over de wedstrijdleiding en technische commissie worden eerst van kracht, zodra de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, tot invoering hiervan besluit.
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 29 januari 2007
De Secretaris de Voorzitter

Andere artikelen

Statuten

Uittreksel van de Statuten van de Vereniging BRIDGECLUB WIJHE Naam en Zetel Artikel 1 1. de...

13/08/2021 - Jan Broomans